0

هوا برای رسیدن به شش ها چه مسیری را طی می کند؟

هفتم کلاس علوم شش مسیر طی
ثبت شده 2 سال پیش توسط نیلوفر موسوی ویرایش شده در 1400/3/11

می خواستم بدانم که هوا چگونه از شش ها عبور می کند.

 

 


1 جواب

0
2 سال پیش توسط: نیلوفر موسوی

همانطور که میدانید، هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه 
تنفس میشود و پس از عبـور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نای 
می  شود. نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه میگویند. نایژهها هوا را به 
نایژکها که به تعداد ُ زیاد در ششها پراکندهاند، می  رسانند. در انتهای 
نایژکها کیسههای هوایی قرار دارند.
بینی
حلق
حنجره
شش راست
دهان
نای
نایژه
نایژک ها
شکل 1 ــ دستگاه

loader

لطفا شکیبا باشید ...